Điều Khoản Dịch Vụ

Science

Đồng Ý Các Điều Khoản

Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này. Toàn cảnh 24h dành quyền điều chỉnh các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên Toàn cảnh 24h.

Kết nối đến các website Toàn cảnh 24h

Toàn cảnh 24h cam kết tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề báo cao nhất và vì nền báo chí độc lập không bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị hay định kiến xã hội nào.

Liên kết đến các website của bên thứ ba

Toàn cảnh 24h cung cấp liên kết đến các website trên Internet do các bên thứ ba duy trì, mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Toàn cảnh 24h không bảo trợ và do đó không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý về nội dung, người điều hành, sản phẩm hay dịch vụ của các website như thế. Toàn cảnh 24h không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp, gián tiếp cho các thiệt hại hay mất mát gây ra được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hay dịch vụ nào từ các website như thế.

Sử Dụng Dịch Vụ

1. Bạn không được đăng tải, tải lên, hay truyền bất kỳ tài liệu hay liên kết nào đến các tài liệu mang tính vu khống, lăng nhục, giả mạo, sai lạc, tục tĩu, không đứng đắn, dâm dục, khiêu dâm, bạo lực, chửi rủa, đe dọa, quấy rối, kỳ thị, phân biệt chủng tộc, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, vi phạm luật pháp, tạo thành lời nói thù nghịch, hay gây hại trẻ nhỏ dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Bạn đồng ý không mạo danh (ví dụ, bằng cách sử dụng tên hay địa chỉ email người khác trên Bảng Nhắn Tin Toàn cảnh 24h) bất kỳ người nào hay tổ chức nào khác, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn vào, bất kỳ nhân viên nào của Toàn cảnh 24h.

3. Bạn chỉ được đăng tải, tải lên hay truyền các tài liệu mà quý vị có bản quyền hay được phép phân phối theo đường điện tử. Không được vi phạm, đạo văn, hay xâm phạm quyền của các bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, sự riêng tư, cá nhân, công cộng, đạo đức hay quyền riêng, hay quyền ủy thác. Bạn hứa và tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu đăng tải, tải lên hay truyền đi do chính bạn sở hữu hay thuộc dạng tài sản chung.

4. Sau đây, bạn cho phép Toàn cảnh 24h sử dụng với tính cách không độc quyền, liên tục, không tính phí, toàn cầu để sao chép, cấp giấy phép con, chỉnh sửa, truyền đi, biểu diễn hay trưng bày ở công cộng dưới mọi hình thức, dù bây giờ đã được biết hay chưa, bất kỳ tài liệu nào do bạn đăng tải, tải lên hay truyền đi trên Dịch Vụ.

5. Người dưới mười tám (18) tuổi PHẢI có phép của bố mẹ trước khi đăng ký sử dụng tài khoản Toàn cảnh 24h. Trẻ em dưới mười ba (13) tuổi không đủ điều kiện tham gia vào các thảo luận hay cung cấp bất kỳ thông tin gì cho Toàn cảnh 24h.

6. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ và mọi nội dung đăng tải, tải lên hay truyền đi khi sử dụng tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng Toàn cảnh 24h không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tài liệu nào đăng tải, tải lên hay truyền đi trên Bảng Nhắn Tin Toàn cảnh 24h hay qua Dịch Vụ. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Toàn cảnh 24h có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa, biên tập hay loại bỏ các tài liệu mà Toàn cảnh 24h cho là vi phạm Quy Định, chống đối hay trái ngược với chính sách của Toàn cảnh 24h.

7. Toàn cảnh 24h không thể xác minh độ chính xác của các lời tuyên bố mà người dùng đăng tải trên Bảng Nhắn Tin, và không bảo đảm rằng mọi tài liệu được đăng tải có sự cho phép của người giữ bản quyền hay độc quyền hay đã tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.

8. Bạn thừa nhận rằng Toàn cảnh 24h có quyền giới hạn hay chấm dứt truy cập tài khoản Toàn cảnh 24h bất kỳ lý do gì, bao gồm vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

Tuyên Bố Trách Nhiệm

Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ; bao gồm Bảng Nhắn Tin Toàn cảnh 24h, hay gửi tiểu luận, email hay thông tin khác qua www.vnkkd.com, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi điều sau:

Miễn Trừ

Bạn tuyên bố và xác nhận rằng

(a) Bất kỳ tài liệu nào bạn đăng tải, tải lên hay truyền đi trên Bảng Nhắn Tin Toàn cảnh 24h hay trên tài khoản Dịch Vụ không và sẽ không vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, và

(b) Việc sử dụng Dịch Vụ của bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn đồng ý sẽ bồi thường, và miễn trừ cho Toàn cảnh 24h và những người đã đựơc cấp phép khỏi mọi yêu cầu bồi thường, nghĩa vụ pháp lý, phí tổn hay chi phí, bao gồm chi phí luật sư thỏa đáng, phát sinh từ việc bạn vi phạm tuyên bố và xác nhận trên, việc bạn sử dụng Dịch Vụ, tài liệu bạn đã đăng, tải lên hay truyền đi trong Bảng Nhắn Tin Toàn cảnh 24h hay trên hay qua Dịch Vụ, hay việc Toàn cảnh 24h xuất bản, phân phối hay sử dụng tài liệu như thế.

Toàn cảnh 24h KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ NÓI RÕ, HÀM Ý, GIỚI HẠN, TỔNG QUÁT HAY KHÁC. Toàn cảnh 24h KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG MẮC LỖI. Toàn cảnh 24hCŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HAY NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, Ý KIẾN, HAY TUYÊN BỐ CÓ TRÊN, HAY THÔNG QUA DỊCH VỤ, HAY THÔNG QUA CÁC LIÊN KẾT ĐẾN DỊCH VỤ. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY LÀ HOÀN TOÀN DO BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM. Toàn cảnh 24h HAY NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG CHỊU NGHĨA VỤ PHÁP LÝ DƯỚI BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO CHO CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, LÀ HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ HAY TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Đại Diện Bản Quyền

Toàn cảnh 24h tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn bị sao chép theo cách cấu thành một sự vi phạm bản quyền, hãy cung cấp thông tin sau bằng văn bản cho Đại Diện Bản Quyền của Toàn cảnh 24h:

Có thể tiếp xúc với Toàn cảnh 24h tại: contact@vnkkd.com

Người Sử Dụng Quốc Tế

Dịch Vụ được kiểm soát và hoạt động bên trong Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ với luật pháp áp dụng tại nơi đó, bao gồm cả luật và quy định xuất khẩu Hoa Kỳ.

Các điều khoản khác

Điều Khoản Sử Dụng này, cùng với Chính Sách Riêng Tư, đại diện cho toàn bộ sự thông hiểu của các bên liên quan đến việc sử dụng website của Toàn cảnh 24h và thay thế cho mọi tài liệu, thư tín, trao đổi, hay các thông hiểu bằng lời hay văn bản trước đây liên quan đến các điều khoản sử dụng này.

Việc chỉnh sửa hay miễn trừ một phần của các điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc miễn trừ hay chỉnh sửa các phần khác trong điều khoản sử dụng.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bất kỳ quy định nào của điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thực thi được, quy định đó sẽ được thực thi cho đến mức tối đa cho phép, và phần còn lại của điều khoản sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.